افسران - همه با هم روز قدس با مشت های گره کرده

بگو یا علی که قیامت مسئولیم ..........یا علی