افسران - من پلاکم هنوز گردنمه - دکتر حسن عباسی

من پلاکم هنوز گردنمه
یعنی هنوز برای ما شرایط،شرایطه جنگه
جنگ با خدا هنوز مثل جنگ پشت خاکریز 
روبه نیروهای بعثی صدام علنی است برای ما