افسران - حفظ کرامت انسانی در دولت تدبیر و ""امییییییییی