افسران - زن و مرد قاطی! ( شرم آوره)

یه سوال از مسئولین شهرداری و مترو؟
حاضرید ناموس خودتون با مترو رفت و امد کنه تو همین وضعیتی که تو عکس میبینید؟!
اگه جوابتون منفیه!
پس چرا برا ناموس مردم این وضعیت رو میپذیرید؟!!!
من جواب می خوام