افسران - در کدام عکس شان طلبگی در کوه نوردی حفظ شده؟

در کدام عکس شان طلبگی در کوه نوردی حفظ شده؟
عکس بالا رهبر عزیزمون امام خامنه ای
عکس پایین رئیس جمهور